ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

เรื่องที่แนะนำ

ประเภท server computer

ประเภทของ Server ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ โดยปกติจะแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ File Server , Print Server , Database Server , Application Server การแบ่งออกเป็ น 4 ประะเภทนั้น แบ่งตามลักษณะการใช้งาน คือ เก็บ-บริการไฟล์ บริการ/บริหาร งานพิมพ์ เก็บและบริการฐานข้อมูล และบริการ/บริหารซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ส่วน Mail Server, Internet Server หรือประเภทอื่นๆที่มีการเรียกชื่อนั้น เกิดจากการนําเอาเซิร์ฟเวอร์มากกวา ่ 2 ประเภทมารวมกนในตัวเดียว ั
File Server
 เป็ นเซิร์ฟเวอร์ที่มีหน้าที่จัดเก็บไฟล์ โดยการจัดเก็บไฟล์จะทําเสมือนเป็ นฮาร์ดดิสก์รวมศูนย์ (Centerized disk storage) เสมือนวาผู้ใช้งานทุกคนมีที่เก ่ ็บ ข้อมูลอยูที่เดียว เพราะควบคุม ่ -บริหารง่าย การสํารองข้อมูล การ Restore ง่าย ข้อมูลดังกล่าวสามารถ Shared ให้กบ ั Client ได้ โดยส่วนมากข้อมูลที่อยูใน ่ File Server คือ โปรแกรมและข้อมูล (Personal Data File) โดยปกติแล้วเซิร์ฟเวอร์ไม่มีหน้าที่ต้องประมวลข้อมูลเหล่านี้ เป็ นเพียงแหล่งเก็บข้อมูล กล่าว ง่ายๆ ก็คือ File Server ทําหน้าเสมือน Input/Output สําหรับไฟล์ การทํางานของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็ น File Server นั้…

โพสต์ล่าสุด

IP address

ระบบการจ่ายไฟฟ้า-ในรถไฟฟ้า 1.จ่ายรางที่3 2.จ่ายบนเหนือรถไฟฟ้า